आगामी परीक्षा

  • सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2018
  • सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, २०१८
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा ( I ), 2020