आगामी परीक्षा

  • सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2024
  • सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2023
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2022
  • भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2022