आगामी परीक्षा

  • भारतीय आर्थिक सेवा - भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020
  • अनुभाग अधिकारी - स्टेनो ( ग्रेड ' B' ग्रेड- I) एल डी सी इ
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2020
  • भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2020