आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2018 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा ( I ), २०१९
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2019 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021