आगामी परीक्षा

  • भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2019
  • भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2019
  • इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, २०१९
  • कर्नाटक संवर्ग (गैर राज्य) चयन सूची २०१६